Reklamační řád


Napište nám na Náš email

Vyřízení reklamace

 • Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).
 • Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud

 • - Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít, a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 • - Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 • - Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 • - Výrobek byl poškozen působením živlů.
 • - Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 • - Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Odstoupení od smlouvy

 • Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
 • Pokud se tak rozhodne, musí zboží bez známek používání nebo opotřebení, poslat zpět, obyčejným balíkem nebo předat osobně, v uvedené lhůtě.
 • Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží včetně účtovaného poštovného a balného, předem dohodnutým způsobem.
 • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Náklady reklamačního řízení

 • - V případě oprávněné a potvrzené reklamace prodávajícím dopravu reklamovaného zboží zabezpečuje prodejce.
 • - V případě, že prodávající provádí servis zboží a rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající zašle zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované nebo akreditované osobě. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nese prodávající všechny své náklady jakož i případné náklady třetí osoby vykonávající servis zboží a znalce, autorizované nebo akreditované osoby na reklamaci a odborné posouzení, zejména náklady na přepravu zboží mezi kupujícím, prodávajícím, třetí osobou vykonávající servis zboží a znalcem, autorizovanou nebo akreditovanou osobou.
 • - V případě oprávněné reklamace prodávající je povinen závadu opravit nebo vyměnit vadný výrobek či jeho část za nový ve lhůtě 5 dní, max. 30 dní.
 • - Plynutí reklamační doby začíná dnem vyzvednutí reklamovaného zboží přepravní firmou.